Till innehåll på sidan

FAQ

Problem med att köra programmen

Fråga: Jag har problem med att köra programmen.

Svar: Har du problem med att köra programmen kan något av följande vara ett stöd.

  1. Säkerställ att du använder Excel 2010 eller nyare versioner av Excel, som behövs för att kunna använda det digitaliserade RAMP-verktyget på ett korrekt sätt.
  2. Konsultera din IT-support. Upplys oss gärna om problemet genom vårt frågeformulär i menyn.

Hjälp med bedömning

Fråga: Jag vill ha hjälp med bedömning av resultaten i RAMP. Kan ni hjälpa mig?

Svar: Vi har ingen supportverksamhet om hur man gör bedömningar med RAMP-metoden, utom följande hänvisningar:

  1. Läs användarmanualen där det finns en rad exempel och råd om hur man gör bedömningar.
  2. Läs igenom denna FAQ.
  3. Med start under senhösten 2017 kommer tre kurser om hur man använder RAMP-metoden att göras fritt tillgängliga. De kan följas på edx.org via KTH.
  4. Konsultera en ergonom.

Generellt, vad ska bedömas?

Fråga: Vad ska bedömas, hur man gör i verkligheten eller hur man ska/bör göra?

Svar: Det beror på vad man vill bedöma. Vill man bedöma arbetet vid en arbetsplats där de flesta gör ”rätt” och en gör ”fel”, kan det vara lämpligt att göra bedömningen för de som gör ”rätt”, men sätta in åtgärder (utbildning, träning) för den som ”fel”. Vill man ha en bedömning av riskerna om man skulle arbeta som det är tänkt, så ska man analysera arbetet för ett sådant fall, dvs som när man gör som det är tänkt. Hur man gör bedömningen är ett val bedömaren/företaget behöver bestämma sig för. En bedömning av ett ”idealfall” gäller potentialen för en arbetstagare som arbetar med rätt teknik och inte nödvändigtvis riskerna som faktiskt finns vid det normala arbetet.

Klistra in resultat i Resultatprogrammet

Fråga: Jag försöker klistra in resultatet från en RAMP-bedömning i Resultatprogrammet, men det blir inte rätt. Vad ska jag göra?

Svar: Läs instruktionen på introduktionsfliken i Resultatprogrammet! Gör sedan enligt följande:

  1. Öppna filen du vill ta data ifrån. Gå till fliken ”Handlingsplan” Markera det färgkodade området som har en streckad ram kring sig. Kopiera området.
  2. Öppna Resultatprogrammets flik ”Resultat på detaljerad nivå och ställ dig i den översta cellen där resultatet ska visas. Välj klistra in VÄRDE och tryck på ”enter”. Nu bör du fått in resultaten på ett korrekt sätt.
  3. Tänk på att även föra över information om vilken riskbedömning det gäller, dvs kopiera över (på vanligt sätt) tabellen från fliken ”Indata” i ursprungsfilen till rätt indatatabell i Resultatprogrammets indataflik. I Introduktionsfliken beskrivs även detta.

Föra in bedömningar i RAMP II-programmet

Fråga: I RAMP I kan jag lägga in min bedömning i fliken "Checklista" och sedan se resultaten av bedömningen i "Resultat" -bladet. Men i RAMP II kan jag inte lägga in min bedömning i arket "1. Ställningar". Hur gör jag min bedömning i RAMP II-programmet?

Svar: I den första versionen av RAMP II-programmet kan man inte ange Riskpoängen direkt i de flesta flikarna med riskområdena och bedömningsposterna, utan man måste ange dem i Resultat-fliken. Man kan använda en utskrift av RAMP II pdf-filen och fylla i utvärderingarna på den och sedan använda den när man anger resultat i RAMP II-programmets Resultat-flik. Det finns dock två undantag: man kan fylla i flikarna "3. Lyftarbete "och" 4. "Skjuta- och dra-arbete" i RAMP II-programmet, där de respektive Riskpoängen beräknas och automatiskt överförs till motsvarande fält i "Resultat"-fliken.

Bedömning av handledsställning och handledsrörelse i RAMP II

Fråga: En anställd utför en statisk arbetsuppgift, som innebär att hen häller cement från en kanna med handleden böjd i sidled över 10 grader, med ett fast grepp och i denna handledsposition i lite mer än 5 minuter åt gången, 12 gånger per arbetsdag. Hur ska detta bedömas i RAMP II: s bedömningspost "1.7 Handledens arbetsställning"? Dvs, vilken Riskpoäng och risk- och prioritetsnivå leder detta till? Och hur ska detta bedömas i "2.2. Handledens rörelser ", dvs vilken Riskpoäng och risk- och prioritetsnivå ska man ange för detta fall?

Svar: I RAMP II, "1,7 Handledens arbetsställning ", utvärderas handledens arbetsställning. I detta fall är handleden böjd i sidled över 10 grader och hålls i en statisk position lite mer än 5 minuter åt gången, 12 gånger per arbetsdag. Detta motsvarar lite mer än 60 minuter totalt under en arbetsdag. Detta ligger i tidsintervallet "1 till <2 timmar", vilket bedöms med Riskpoäng "2" och detta bedöms som "gult".

I "2.2 Handledens rörelser" bedöms handledens rörelser. 12 gånger per arbetsdag motsvarar 1,5 gånger per timme. I 2.2 ligger detta i tidsintervallet "Upp till 5 gånger per minut", vilket bedöms med Riskpoäng "0" och detta bedöms som "grönt".

Bedömning av återhämtning i RAMP II vid asymmetrisk belastning

Fråga: I RMP II bedöms återhämtning under arbetet i ”2.4 Kortare återhämtning/variation under arbetet”. Hur ska man bedöma återhämtning i ett fall där höger hand och arm används på likartat sätt cirka 54 minuter per timme, medan vänster hand och arm är i huvudsak vilande hela tiden? Pauserna för höger sida är minst 20 sekunder långa varje gång.

Svar: Belastningen på höger hand och arm (som även medför belastning på höger axel) på 54 minuter per timme tolkas som att 6 minuter per timme och minst 20 sekunder per gång ges höger hand och arm möjlighet till återhämtning. Det motsvarar 1 minuts återhämtning per 10 minuters arbete. Detta ligger i tidsintervallet ”Mellan 30 och 90 sekunder per 10 minuters arbete”, vilket bedöms med 4 Riskpoäng och ger en ”gul” bedömning. Kommentar: Vid arbete med höger hand och arm belastas dessa strukturer på höger sida oavsett om även vänster hand och arm också används, dvs när höger hand och arm används i arbete, är denna tid inte att betrakta som återhämtning.

Åtgärdsförslag till word-rapport

Jag vill sammanställa rapporter (word-dokument) där jag har med de automatiskt genererade åtgärdsförslagen från RAMP:s Åtgärdsmodul (dvs de från fliken ”Åtgärdsförslag”). Hur ska jag göra?

Svar: Man kan göra en ”skärmdump” (PrintScreen) som går att beskära direkt i word alternativt i programmet ”Paint” eller liknande. Dock är det inte så bra lösning om man vill ha en hel sida då den blir liten i word. Är inte kvalitén tillräckligt bra om man gör detta, kan man skriva ut de delar man vill ha ur programmet till PDF-filer. De kan sedan läggas som bilagor i dokumentet/rapporten man vill skapa. Om man har gjort om sitt word-dokument till PDF, går det ju att infoga andra PDF-filer i detta.

Handlingsplan till uppdragsgivare

Fråga: Jag arbetar som konsult åt ett företag och vill sända den aktuella mallen för handlingsplan till dem, så att de själva kan utforma handlingsplanen för ett bedömt fall. Hur ska jag göra?

Svar: Du kan helt enkelt sända över programmet för just det bedömda fallet. Alternativt kan du skriva ut mallen som PDF och skicka den.

Bedömning av lyftarbete i RAMP II

Fråga: Vi ska bedöma ett arbete där lyft av olika tunga föremål förekommer under arbetsdagen. Den genomsnittliga vikten på lyfta föremål är 5,1 kg och totala antalet lyft är 980 per arbetsdag. Hur ska vi bedöma detta i RAMP II?

Svar: Använd fliken ”3. Lyftarbete” i RAMP II-programmet. Läs manualen om hur man gör bedömningar. Bedöm först det genomsnittliga fallet. Gå in i Tabell 1 med värdet 980 lyft per dag, vilket ligger i intervallet ”961-1920” lyft per dag och vikten 5,1 kg, som ligger i intervallet ”över 5 kg – 7 kg”. Det ger frekvens-och viktfaktorn 3,3. För in denna i Tabell 3 i kolumnen ”faktor” och för även in de andra faktorerna i denna kolumn, beroende på hur det aktuella fallet ser ut för att få fram ”Riskpoäng 1”. Gör sedan en bedömning av var och en av olika typerna av lyft som sker under dagen, klassade efter viktintervallen i Tabell 1 och se vilken frekvens- och viktfaktor de får. För in dessa i Tabell 3 under ”Eventuell värsta fallet faktor” (gör analys av dem, en i taget) för att se om någon av dem leder till ett högre värde än det medelvärde du fått fram för det genomsnittliga fallet. Ett sådant värsta fall ger ”Riskpoäng 2”.

Bestämning av Arbetsområdesfaktor vid lyft i RAMP II

Fråga: Jag ska bedöma ett lyft som sker från över axelhöjd (men inte över huvudhöjd) nära kroppen till brösthöjd nära kroppen. Vilken Arbetsområdesfaktor ska jag välja?

Svar: Läs manualen. Ur Tabell 2, i fliken ”3. Lyftarbete” RAMP II framgår att Arbetsområdesfaktorn för starten av lyftet är 2,0 i detta fall, och slutvärdet 1,0, förutsatt att man lyfter ”raka vägen” från start- till slutpunkt. Man ska välja det högsta av dessa värden, dvs Arbetsområdesfaktorn blir i detta fall 2,0.

Innebörden av ”merparten av lyften” i RAMP II

Fråga: Vad betyder ”merparten av lyft” i fliken ”3. Lyftarbete” i RAMP II?

Svar: Att det förekommer i mer än 50 % av lyften.

Fina “utskrifter” till rapporter?

Fråga: Hur får jag “fina” utskrifter av Resultat, Åtgärdsförslag och Handlingsplaner till rapporter?

Svar: Ett sätt är att välja “Skriva ut” och välja till PDF, ett annat att ”Spara som PDF”. Båda dessa skapar ett eget PDF-dokument för varje sida. Alla Excel-flikar är redan förberedda för att bli snygga utskrifter.

Innehållsansvarig:Linda Rose
Tillhör: RAMP
Senast ändrad: 2018-04-03